Generelle salgs- og leveringsbetingelser for DEPOT-ESBJERG.DK A/S

2024

Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver aftale indgået mellem DEPOT-ESBJERG.DK A/S, CVR 30177126, Malervej 4, 6710 Esbjerg V (Depot Esbjerg) og dets kunder (herefter Kunden), medmindre der er indgået anden udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne der fraviger disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ved bestilling af varer, er aftalen først bindende, når der er aftalt endelig levering med Depot Esbjerg. Se afsnit omkring ”levering” længere nede.

Ved leje af anlæg og/eller udstyr, bedes du gøre dig særligt bekendt med afsnittet ”Leje af udstyr” som angiver retningslinjerne for leje.

Aftaleindgåelse m.v.

Tilbud er alene gældende i overensstemmelse med de vilkår, som det specifikke tilbud angiver, samt nærværende handels- og leveringsbetingelser og en eventuel ordrebekræftelse.

Er der i tilbuddet ikke angivet acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 2 uger efter tilbuddets dato.

Pris

Alle priser er opgivet i DKK og er inkl. moms.

Alle priser er netto kontant, hvis ikke andet er blevet aftalt.

Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke, hvilket dog ikke påvirker priser på tilbud der er afgivet inden prisændringen.

For varer med pant, tillægges panten først til totalen i kurven / ved checkout.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer og for udsolgte varer

Leverings-/afhentningsomkostningerne er gældende på hverdage indenfor alm. arbejdstid.

OBS: Tillæg for levering i weekenden og på helligdage (aftales med Depot Esbjerg).

Betaling

Depot Esbjerg modtager betaling med VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Diners Club International, PayPal, MobilePay og Bankoverførsel.

Ved betaling på webshoppen med betalingskort, Paypal eller Mobilepay vil betalingen først blive trukket når varerne afsendes fra lageret.

Er der tale om leje af udstyr og/eller anlæg, vil betaling først blive opkrævet efter afhentning af pant og eventuelle returvarer.

Medmindre anden aftale er indgået, skal betaling ske netto kontant.

Kunden har ikke ret til modregning.

Sker betaling efter forfaldsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Ejendomsforbehold

Depot Esbjerg bevarer ejendomsretten til samtlige de varer, der fremgår af tilbud eller ordrebekræftelsen eller anden tilsvarende skriftlig aftale, indtil den fulde købesum er blevet betalt.

Depot Esbjerg bevarer ligeledes ejendomsretten til alle anlæg og alt udstyr, der udlejes til Kunden. Udlejning af anlæg og udstyr medfører således ikke en overgang af ejendomsretten.

Købers annullering af aftale

Såfremt Kunden måtte ønske at annullere aftalen kan dette ske efter udstedelsen af ordrebekræftelsen, for så vidt der på dette tidspunkt endnu ikke er påbegyndt afsendelse/levering af varerne.

Når der er forløbet mere end 1 dag efter udstedelse af ordrebekræftelsen, kan aftalen alene annulleres indtil 28 dage før bekræftet afsendelsesdato mod betaling af 50 % af købesummen med tillæg af transport- og administrationsudgifter og det eventuelle overskydende tab Depot Esbjerg måtte lide som følge af annulleringen.

Herefter kan aftalen ikke annulleres.

Levering

Levering sker AB fabrik, medmindre anden aftale indgås.

Vi kan levere på en adresse indenfor vores leveringsområde efter aftale. Levering sker for Kundens regning og risiko.

Depot Esbjerg tilstræber at levere ordrer på den aftalte dato og tid og der kan aftales levering indenfor et tidsspænd på ca. to timer. Levering foregår i hverdage og indenfor almindelige arbejdstider. Levering i weekender og på helligdage skal aftales særskilt med Depot Esbjerg og vil medføre et ekstra gebyr. Levering på ikke brofaste øer, kræver forudgående aftale med Depot Esbjerg og vil medføre et ekstra gebyr.

Leveringstiden er vejledende og fastsat efter bedste skøn i forbindelse med aftalens indgåelse og aftales nærmere med Depot Esbjerg. Rimelig forsinkelse kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. I tilfælde af forsinkelse, forpligter Depot Esbjerg sig til at underrette Kunden herom uden ugrundet ophold.

Depot Esbjerg forbeholder os retten til at levere et tilsvarende produkt, hvis det ønskede produkt er udsolgt. Rullebar kan kun leveres hvor der ikke er trapper eller øvrige forhold der gør det umuligt at leverer det til slut brugerstedet. Da udstyr og varer er tunge, skal der på forlangende stilles effektiv hjælp til rådighed for ind bæring.

Depot Esbjerg fralægger sig ethvert ansvar for mærker og ridser i gulve og karme, ved levering og afhentning. Det er Kundens ansvar at sørge for tilstrækkelig afdækning til imødegåelse af øl-spild, udsivning af væsker, trykmærker/snavs fra udstyr, anlæg, varer og personer.

Afhentning

Er der aftalt afhentning af varerne (f.eks. ved leje eller ved firmaaftaler), kommer Depot Esbjerg og henter udstyret, anlæg, pant og hvad der ellers er blevet leveret.

Ved afhentning hos Kunden gælder desuden følgende:

Vareforbrug skal betales kontant eller ved faktura.

Manglende emballage (fustager, kasser og flasker) skal betales kontant.

Alle fustager der har brudt forsegling (uanset indhold) skal afregnes til fuld pris.

Evt. manglende udstyr (topskilte, kulsyre flasker, spild bakker, barer, fustager, anlæg mm.) faktureres straks.

Der er fuldt returret på de bestilte varer, der ikke har brudt emballage.

Ved afhentning hos Depot Esbjerg:

På vores webshop er det muligt at vælge afhentning af ordren hos Depot Esbjerg.

På denne måde er det muligt at reservere en vare online, for derefter at afhente varen fysisk ved Depot Esbjerg.

Afhentning af varer på lageret kan alene ske efter aftale med Depot Esbjerg. 

Ved afhentning af varer fra lager, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende for salget.

Leje af udstyr

Når Kunden lejer et anlæg eller andet udstyr ved Depot Esbjerg, bliver Kunden ved levering sat grundigt ind i hvordan udstyret virker.

Kunden er ansvarlig for det lejede udstyr i lejeperioden og bærer det fulde ansvar for al udstyr overladt i Kundens varetægt og må sikre, at tingene er forsvarligt forsikret samt forsvarligt låst inde, når det ikke er i brug.

Kunden er selv ansvarlig for at der er 220V strøm med jord tilgængeligt.

Følgende gør sig desuden gældende:

Leje af udstyr kan kun ske i forbindelse med køb af fadøl.

Leje perioden er på op til 5 dage og aftales nærmere med Depot Esbjerg inden levering.

Det er IKKE tilladt at påføre nogen former for tape, klistermærker eller andet på udstyr lejet af Depot Esbjerg. Ved brud på denne bestemmelse vil der pålægges et rengøringsgebyr på min. 625 kr.

Der skal være strømtilslutning 220V (med jord) ved hvert anlæg, når det bliver leveret.

Efter udstyret er blevet stillet op på slut brugerstedet, må strømmen ikke tages fra før arrangementet er slut.

Hurtigst muligt efter arrangementet kommer Depot Esbjerg og afhenter udstyret, pant og øvrige produkter der er blevet leveret hos Kunden.

Driftsproblemer

I tilfælde af driftsproblemer med lejet udstyr, opfordres Kunden først til at konsultere Depot Esbjergs hjemmeside, hvor der findes vejledninger, som kan anvendes til mulig afhjælpning. Hvis dette ikke hjælper, kontaktes Depot Esbjerg omgående på tlf.nr. 75 15 85 10.

Pant

Aflevering og returnering af tomme pantbelagte emballager accepteres hos Depot Esbjerg og godtgøres i danske kroner jf. de til enhver tid gældende pantsatser hos Dansk Retursystem, dog maksimalt til den sats der er betalt ved afgivelse af ordren.

Fysisk aflevering af pantbelagte emballager kan ske på Depot Esbjergs fysiske adresse.

Bemærk at Depot Esbjerg kun tager pant retur i salgsenheden (hele og fyldte kasser).

Husk angivelse af ordrenummeret varerne er bestilt på, da Depot Esbjerg krediterer til samme ordrenummer og Depot Esbjerg refunderer kun pant på ordrer/produkter købt ved Depot Esbjerg.

Mangler og reklamation

Erhvervsforhold:

Såfremt Kunden ønsker at gøre mangels beføjelser gældende, skal Kunden straks, - dog senest 3 dage efter – at manglen er eller burde være opdaget, give Depot Esbjerg skriftlig besked herom på frank@depot-esbjerg.dk samt anføre, hvori manglen består.

I tilfælde af mangler, som Depot Esbjerg er ansvarlig for, er Kunden ikke berettiget til at påberåbe sig andre rettigheder end retten til at få afhjulpet manglen hvilket sker uden omkostninger for Kunden. Kunden er således ikke berettiget til at hæve handlen eller kræve forholdsmæssig rabat, erstatning eller tilbagebetaling, medmindre den konstaterede mangel skyldes grov uagtsomhed eller fortsæt fra Depot Esbjerg.

Private kunder:

Såfremt Kunden ønsker at gøre mangels beføjelser gældende, skal Kunden straks og uden ugrundet ophold efter at manglen er eller burde være opdaget, give Depot Esbjerg skriftligt besked herom på frank@depot-esbjerg.dk, samt anføre, hvori manglen består. Reklamationsfristen for private kunder følger købelovens bestemmelser.

Depot Esbjerg er berettiget til indledningsvis at foretage afhjælpning, herunder omlevering, før nogen anden mangels beføjelse kan gøres gældende. Depot Esbjerg skal derfor altid kontaktes skriftligt i forbindelse med mangels afhjælpning.

For alle Kunder gælder, at en reklamation skal være skriftlig og skal indeholde en specificeret beskrivelse af manglerne og være ledsaget af billeder og dokumentation.

Reklamationer fremsat efter et arrangementets afslutning anerkendes ikke.

Der gives ingen godtgørelse for øl, der går til spilde, fx som følge af overskumning eller lækage.

Der ydes ingen erstatning for afbrydelse i arrangementet pga. driftsproblemer.

Der gives ingen erstatning for følgevirkninger af defekt udstyr eller produkter, herunder heller ikke for indirekte tab.

Der må ikke ændres i kulsyre trykket efter det er blevet sat til (det står som det skal mellem 2-3 bar).

Ved manglende rettidig reklamation bortfalder enhver mangels beføjelse.

Fortrydelsesret

Normalt kan et køb over internettet fortrydes i op til 14 dage efter Kunden har modtaget varen.

Dette gælder dog ikke levering af levnedsmidler og andre varer til husholdningen, hvilket betyder, at Kunden som udgangspunkt ikke har ret til at returnere leverede drikkevarer.

Ved selvafhentning eller betaling for levering og afhentning, kan der aftales op til 8 dages returret på ubrudte varer.

I forbindelse med udlejning af fadølsanlæg eller levering af øl og sodavand til større arrangementer, tilbydes returret mod et gebyr dog forudsat, at dette er aftalt i forbindelse med købet.

Specialvarer / bestillingsvarer tages ikke retur.

Alkohol

Iflg. dansk lovgivning skal personer være minimum 18 år for at købe alkohol over 16,50%.

For køb af alkohol under 16,50% skal personen være fyldt 16 år.

Depot Esbjerg forbeholder os ret til at bede om fremvisning af gyldigt billed-ID i tvivlstilfælde.

Ansvarsbegrænsning

Depot Esbjerg hæfter ikke for skade på ting og personer, driftstab, avancetab, rentetab eller andre indirekte tab i forbindelse med indgåelse af aftaler herunder ved levering af varer, forsinkelse eller mangler, med mindre Depot Esbjerg har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

I alle tilfælde er Depot Esbjergs ansvar begrænset til fakturabeløbet for den pågældende opgave samt eventuelt ufravigeligt erstatningskrav som følger af lovgivningen.

Produktansvar

Kunden skal erstatte og holde Depot Esbjerg skadesløs for ethvert erstatningskrav, som måtte blive rejst af en tredjepart på baggrund af en skade, som Depot Esbjerg ikke er ansvarlig for overfor Kunden.

Depot Esbjerg er alene erstatningsansvarlig overfor Kunden for skader som følge af defekte produkter leveret af Depot Esbjerg i henhold til lov nr. 261 af 20. marts 2007 (Produktansvarsloven). Depot Esbjerg forbeholder sig derfor retten til at henvise Kunden videre til producent og/eller importør af de pågældende produkter ved enhver henvendelse vedrørende skader og produktansvar, hvor produktansvaret ikke er hos Depot Esbjerg.

Depot Esbjerg hæfter ikke for driftstab, avancetab, rentetab eller andre indirekte tab i forbindelse med krav iht. Produktansvarsloven.

Erstatningsansvaret kan ikke overstige fakturabeløbet for den pågældende vare, samt eventuel ufravigeligt erstatningskrav jf. Produktansvarsloven.

Kunden skal omgående informere Depot Esbjerg om eventuelle tilfælde, hvor en tredjepart anlægger retssag eller i øvrigt fremsætter krav som følge af skade forårsaget af produkter leveret af Depot Esbjerg.

Force majeure

Depot Esbjerg er uden ansvar for manglende overholdelse af kontraktmæssige vilkår som følge af force majeure.

Som force majeure anses blandt andet følgende omstændigheder, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, indbrud, tyveri, oversvømmelse, brand, krig, naturkatastrofer, valutarestriktioner, restriktioner i eksport og import samt globale pandemier.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores cookie- og privatlivspolitik, som du kan finde her.

Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Klagemuligheder

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i Depot Esbjergs Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Link

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform, som du finder her.

Ved indgivelse af klager, skal du oplyse Depot Esbjergs e-mailadresse: frank@depot-esbjerg.dk

Værneting og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret ved Retten i Kolding som aftalt værneting.